1. Home
  2. NoviCap | Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden


Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden reguleren het gebruik van deze website, www.novicap.com, inclusief alle pagina’s binnen deze website (hierna gezamenlijk te noemen: “website”). Door deze website op enigerlei wijze te gebruiken bevestigt u de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en stemt u in hierdoor gebonden te zijn. U dient de website niet te gebruiken als u bezwaar heeft tegen één van de volgende gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Afgezien van eigen inhoud waarvan u mogelijk heeft gekozen om deze op de website op te nemen, bezit NOVICAP Ltd. en/of zijn licentiegevers, alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op de deze website, alle rechten voorbehouden.

Bij gebruik van deze website ontvangt u een beperkte licentie, onderworpen aan de beperkingen neergelegd in deze gebruiksvoorwaarden, met het doel het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

De volgende activiteiten zijn u uitdrukkelijk verboden:

Tot bepaalde delen van deze website heeft u geen toegang en NOVICAP Ltd. kan uw toegang tot elk ander deel van deze website op elk moment en naar eigen inzicht beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft zijn vertrouwelijk en het is belangrijk dat u de vertrouwelijkheid van deze informatie handhaaft.

Uw inhoud

Onder de gebruiksvoorwaarden van deze website wordt onder “uw inhoud” verstaan alle audio, video, tekst, afbeeldingen of andere materialen die u kiest om te laten zien op de website. Door uw inhoud beschikbaar te stellen geeft u NOVICAP Ltd. een niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, royalty-vrij en in sublicentie te geven recht om het te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in elke vorm van media, natuurlijk met respect voor uw inhoud.

Het is verplicht dat de inhoud die u aan ons beschikbaar is van uzelf is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. NOVICAP Ltd. behoudt zich het recht om al uw inhoud te allen tijde en om welke reden dan ook van de website te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen garanties

De website en alle erin opgenomen inhoud wordt u aangeboden “zoals beschikbaar” en alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden hierbij uitgesloten. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als het verstrekken van advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal NOVICAP Ltd. of zijn functionarissen, bestuurders en werknemers, jegens u aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit, of in enig verband samenhangt met, het gebruik van deze website, als die aansprakelijkheid onder overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere vorm voortvloeit. NOVICAP Ltd., waaronder te verstaan haar functionarissen, bestuurders en werknemers, is ook niet aansprakelijk voor enige indirecte gevolg of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

Compensatie

U vrijwaart NOVICAP Ltd. in ruime zin tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven (inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand), die op enigerlei wijze voortvloeien uit of samenhangen met de niet-naleving van de bepalingen van deze voorwaarden.

Ongeldige bepalingen

Indien een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onder de toepasselijke wet- en regelgeving niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de bepalingen van de gebruikersvoorwaarden niet aan.

Wijzigingen

NOVICAP Ltd. heeft op elk moment het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Bij het gebruik van deze website wordt van u verwacht dat u de voorwaarden regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden voor het gebruik van de website kent en begrijpt.

Overdracht

NOVICAP Ltd. mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder dat daarvoor kennisgeving of toestemming nodig is. Voor u is het echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief wettelijke kennisgeving en disclaimer op deze website, vormen de gehele overeenkomst tussen NOVICAP Ltd. en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten die daarmee verband houden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de High Court in London.

Privacybeleid

Voortgezet gebruik van deze website geeft aan dat u de. Hebt gelezen en deze begrijpt privacybeleid.